การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในตำรับตรีผลาต่อการยับยั้งเชื้อ Salmonella spp. บนเปลือกไข่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชชา บุษรา, พิมพ์วสา อู๋, พิชชาอร ณ ลำปาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อริญา สุริยาบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการรับประทานไข่ดิบ ซึ่งลอกเลียนแบบมาจากวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่นนั้นกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย อย่างไรก็ตามไข่ไก่ตามท้องตลาดในบ้านเราจำนวนมากไม่ได้มีมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้พบเชื้อแบคทีเรียชนิดซาลโมเนลลา (Salmonella spp.) บนเปลือกไข่ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของอาการท้องเสีย ปวดท้อง อยู่จำนวนมาก ทั้งนี้พืชสมุนไพรในตำรับตรีผลา ได้แก่ มะขามป้อม (Phyllanthus emblica L.) สมอพิเภก (Beleric myrobalan) และสมอไทย (Terminalia chebula Retz. var. chebula) มีสารสำคัญในกลุ่มสารประกอบฟีนอลิก คือแทนนิน ที่มีแนวโน้มที่จะสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อซาลโมเนลลา (Salmonella spp.) ได้ การใช้สมุนไพรเหล่านี้จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่คณะผู้จัดทำเลือกใช้แก้ปัญหาดังกล่าว โดยการวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อซาลโมเนลลา (Salmonella spp.) บนเปลือกไข่โดยของสารสกัดพืชสมุนไพรเดี่ยวและตำรับตรีผลา โดยอ้างอิงความเข้มข้นจากค่า MIC