การศึกษารัศมีวงเลี้ยวที่น้อยที่สุดของรถ ณ จุดกลับรถ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จอมทัพ จีนลิบ, นิชาบิลล์ ชุมประเวศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวรา เลิศอริยะพงษ์กุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้มีที่มาจากการที่ทางคณะผู้จัดทำได้สังเกตเห็นรูปแบบการกลับรถของรถชนิดต่างๆซึ่งมีความแตกต่างกัน โดยรถแต่ละชนิด ความยาวของช่วงรถไม่เท่ากัน ทำให้รัศมีวงเลี้ยวที่เกิดขึ้นไม่เท่ากันอีกด้วย ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงต้องการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดรัศมีวงเลี้ยวที่น้อยที่สุด ณ จุดกลับรถ เช่น มุมที่เปลี่ยนแปลงไปของล้อขณะกลับรถ ความยาวของรถแต่ละชนิดที่เเตกต่างกัน ทั้งนี้ทำให้เกิดประโยชน์คือผู้ขับขี่รถสามารถคำนวณได้ถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดรัศมีวงเลี้ยวที่น้อยที่สุดและจะทำให้ผู้ขับสามารถกลับรถโดยใช้ระยะทางและเวลาที่น้อยที่สุด โดยใช้เลขาคณิตวิเคราะห์ร่วมกับสมการเชิงอนุพันธ์และทฤษฎีภาคตัดกรวย เพื่อหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างรัศมีวงเลี้ยวกับความยาวของรถและมุมของการเลี้ยวที่เปลี่ยนแปลงไปที่สามารถวิเคราะห์รัศมีวงเลี้ยวได้