การศึกษาประสิทธิภาพวัสดุแผ่นปิดบาดแผลคาร์บอกซี่เมทิลไคโตซานจากเกล็ดปลานิลผ่านการเชื่อมโยงตาข่ายด้วยไดไอโซไซยาเนทที่ละลายได้ในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญารัตน์ ทรัพย์กุล, ปุณยาภัทร ชาวไธสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา, มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพวัสดุสำหรับใช้สร้างแผ่นปิดบาดแผลจากการสังเคราะห์คาร์บอกซี่เมทิลไคโตซานจากเกล็ดปลานิลผ่านการเชื่อมโยงตาข่ายด้วยไดไอโซไซยาเนทที่ละลายได้ในน้ำ โดยใช้การทดสอบสมบัติการบวมน้ำ การเกิดเป็นตาข่ายพอลิเมอร์ และสัณฐานวิทยาของวัสดุ มาวิเคราะห์ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมในการเป็นวัสดุสำหรับใช้ทำแผ่นปิดแผลได้หรือไม่ เพื่อแก้ปัญหาวัสดุปิดแผลในปัจจุบันที่ต้องมีการเปลี่ยนวัสดุปิดแผลจำนวนมากในการรักษา ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงขึ้น และเพื่อลดปัญหาการทิ้งเกล็ดปลาให้เปล่าประโยชน์ เพิ่มมูลค่าให้เกล็ดปลาได้