การศึกษาประสิทธิภาพพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพจากสารเพนโตแซนในต้นอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิรวิชญา ผิวผ่อง, ลลินันต์ จันทรนิธิพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน มีปัญหาเกี่ยวกับขยะพลาสติกที่มากเกินไป ซึ่งพลาสติกนั้นย่อยสลายได้ยาก จึงมีการเผาเพื่อทำลาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อโลกเป็นอย่างมาก ทางผู้จัดทำจึงได้นำเอาอ้อย มาทำเป็นพลาสติกทางชีวภาพ เนื่องจากในอ้อยมีสารไฟเบอร์ตัวนึงชื่อเพนโตแซน ซึ่งเราจะเอาสารตัวนี้มาทำเป็นพลาสติกที่ใช้ในทุกวัน แล้วจึงมาเปรียบเทียบว่าตรงส่วนไหนของอ้อยที่นำมาทำแล้วมีประสิทธิภาพที่สุด