ฝ้าระบายความร้อนภายในบ้านด้วยระบบหมุนเวียนนํ้าโดยใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัญญานุช พิบูลย์สวัสดิ์, มนัสนันท์ จินา, สิรวิชญ์ พฤกษ์ทวีศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรภัทร์ โปณะทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันได้เกิดสภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดขึ้นจากโลกไม่สามารถระบายความร้อนที่ได้รับจากรังสีดวงอาทิตย์ที่ส่งออกมาเป็นรูปแบบความร้อนผ่านไปได้อย่างปกติซึ่งส่งผลทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น และทําให้สภาพอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจึงส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันในบ้าน และจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น ตะคริวแดด อาการเพลียแดด โรคลมแดด และ ผดร้อน หรือในปัจจัยด้านอื่นๆ ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจในการแก้ปัญหาเหล่านี้โดยการสร้างระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อลดความร้อนภายในบ้านเพื่อแก้ปัญหาความร้อนภายในบ้าน

โดยจะนำหลักการการพาความร้อนของน้ำซึ่งคือกระบวนการการส่งถ่ายความร้อนผ่านน้ำ น้ำเป็นสื่อกลางที่ดีในการนำความร้อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยจะมีหลักการคือการถ่ายโอนความร้อนโดยการที่พลังงานความร้อนถ่ายโอนจากสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงไปสู่สถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า โดยใช้พลังงานที่ได้รับจากโซล่าเซลล์ และใช้แท็งก์น้ำในการเก็บน้ำและใช้ปั๊มน้ำในการส่งน้ำขึ้นไปไหลเวียนรอบตัวบ้านเพื่อลดอุณหภูมิภายในบ้านให้เย็นลง