เครื่องช่วยฟังและแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพในการฟัง สําหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภคพร ยอดมิ่ง, ธมนต์ เดชพละ, ณัฐธิดา หนูเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไพลิน สร้อยจิต, อัณพัฒน์ เตชัสธนโภคิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโยธินบูรณะ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

งานวิจัยเครื่องช่วยฟังและแอปพลิเคชั่นเพิ่มประสิทธิภาพในการฟังสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการประดิษฐ์เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ที่มีปัญหาหรือความบกพร่องทางการได้ยินและเพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเครื่องช่วยฟังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องช่วยฟังและแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพในการฟังสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินมีดังนี้ คือ ประดิษฐ์เครื่องช่วยฟังเพิ่มประสิทธิภาพในการฟังสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินซึ่งในเครื่องช่วยฟังจะมีหน้าที่และหลักการทำงาน คือ มีความสามารถในการจดจำเสียง ป้องกันเดซิเบลที่เป็นอันตรายต่อหู แสดงค่าระดับเดซิเบล ระบบBluetooth และเครื่องช่วยฟังชนิดนี้

มีชื่อว่า Goo Lor Lent, ประดิษฐ์แอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพ ในการฟังสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า Sound Town จะเริ่มจากการออกแบบแอปพลิเคชั่นและการเขียนcode ผ่านโปรแกรมDev C++ ให้มีระบบของการติดตามตัวเครื่องช่วยฟังที่เรียกว่า Find My Ears รวมถึงให้มีหลักการทำงานตรงตามการใช้งานของหูฟัง เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องช่วยฟังและแอปพลิเคชันในรูปแบบการทำงานของBluetoothได้อย่างเสถียรและมีประสิทธิภาพจากผลการศึกษาพบว่าเครื่องช่วยฟังและแอปพลิเคชั่นเพิ่มประสิทธิภาพในการฟังสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน