การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความชุกชุมของกุ้งเคย บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน บ้านทอนหาน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธินี แสงแก้ว, ณัฐนรี ชูอ่อน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ, หนึ่งฤทัย ชัยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงปัจจัยคุณภาพน้ำ อากาศและจำนวนแพลงก์ตอน ที่ส่งผลต่อความชุกชุมของกุ้งเคยในพื้นที่ป่าชายเลน บ้านทอนหาน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยจะศึกษาจากตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำเดียวกัน 3 จุดศึกษา เป็นระยะเวลา 4 เดือน นำมาทดสอบหาค่าความเค็ม ค่า pH ค่าออกซิเจน แอมโมเนีย ไนไตรซ์ อัลคาไลน์ อุณหภูมิของน้ำ สภาพอากาศ และจำนวนแพลงก์ตอน เปรียบเทียบกับความชุกชุมของกุ้งเคย เนื่องจากข้อมูลที่ผ่านมา ช่วงเวลาที่กุ้งเคยชุกชุมนั้นมีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน เพื่อจะทราบถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อความชุกชุมของกุ้งเคย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่จะศึกษาในเรื่องนี้และทำให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและช่วยกันดูแลป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของกุ้งเคยให้มีความอุดมสมบูรณ์