การศึกษาปริมาณไมโครพลาสติกในหอยนางรมพันธุ์ตะโกรมกรามขาว(Crassostrea belcheri) กระชังบริเวณบ้านแหลมและบ้านแหลมมะขาม จังหวัดตรัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐากูร ชิตจันทร์, ยุติวิชญ์ จำปา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี, พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาปริมาณไมโครพลาสติกในหอยนางรมพันธ์ุตะโกรมกรามขาว Crassostrea belcheri จากพื้นที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในน้ำ และในหอยนางรมพันธุ์ตะโกรมกรามขาวโดยทำการศึกษาในพื้นที่บริเวณบ้านแหลม และบริเวณบ้านแหลมมะขาม จังหวัดตรัง เนื่องจากทั้งสองพื้นที่มีระยะทางห่างจากพื้นที่ชุมชนที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระจายตัวของไมโครพลาสติกในน้ำ ทำการทดลอง โดยลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากบริเวณกระชังเพาะเลี้ยง และ เก็บตัวอย่างหอยนางรมพันธุ์ตะโกรมกรามขาวที่มีอายุ 8 เดือนโดยเก็บตัวอย่างหอยนางรมพันธุ์ตะโกรมกรามขาวแบบสุ่มจำนวน 60 ตัว จากแต่ละบริเวณพื้นที่ศึกษาโดยสุ่มมา 5 กระชังจากพื้นที่เพาะเลี้ยง แบ่งเป็นจำนวน 30 ตัวสำหรับหอยนางรมพันธุ์ตะโกรมกรามขาวที่เลี้ยงใกล้กับผิวน้ำ และอีก 30 ตัวที่เลี้ยงแบบจมลึกลงใต้น้ำ นำหอยนางรมพันธุ์ตะโกรมกรามขาวมาวิเคราะห์ปริมาณไมโครพลาสติกและจำแนกชนิด โดยแยกชิ้นส่วนของหอยนางรมเป็น 2 ส่วนสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณไมโครพลาสติก คือ ส่วนของระบบทางเดินอาหาร และ ส่วนของระบบเนื้อเยื่อและอื่นๆ หลังจากนั้นนำมาวิเคราะห์ชนิดและสีของไมโครพลาสติกที่พบในหอยนางรมและสรุปผล