การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความหนาแน่น รูปแบบการแพร่กระจาย และลักษณะของหอยทากบริเวณสวนยางพาราที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐมน คงชูศรี, กุลภรณ์ คงผอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กานติมา สมาธิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขนาด น้ำหนัก ความหนาแน่น และรูปแบบการแพร่กระจายของประชากรหอยทากในสวนยางพาราที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน โดยทำการสำรวจสวนยางพารา 2 บริเวณ บริเวณละ 1 ไร่ แล้ววางแปลงสุ่มขนาด 1x1 เมตร 5 พื้นที่ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผล