การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ คุณค่าทางโภชนะของข้าวที่ปลูกในพื้นที่ดินเค็ม จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุวดี เศษรักษา, กัลยากร ภูเขาลาด, กชกมล มาตรา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาพร ภูผาใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนผดุงนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ คุณค่าโภชนะ ในข้าวจากพื้นที่ดินเค็ม จังหวัดมหาสารคาม โดยทำการศึกษาตัวแทนของข้าวที่ปลูกในพื้นที่ดินเค็ม คือ ข้าวทับทิมชุมแพ และข้าวมะลิแดง ด้วยการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดข้าว ทั้งความกว้าง ความยาวและความหนา น้ำหนักต่อเมล็ด รูปร่างของเมล็ดข้าว นอกจากนี้ยังศึกษาคุณค่าโภชนะของข้าวปลูกในพื้นที่ดินเค็ม ในด้านมีปริมาณคาร์โบโฮเดรต ปริมาณน้ำตาล ปริมาณลิพิด และปริมาณโปรตีนที่พบ โดยมุ่งหวังว่า งานวิจัยครั้งนี้จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ จะพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ข้าวในรูปแบบใหม่ให้หลากหลาย และเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในการเพิ่มมูลค่าของข้าว สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง และเศรษฐกิจครัวเรือนดีขึ้น ซึ่งใน อนาคตอาจนำไปสู่การขึ้นทะเบียนข้าวเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือข้าว GI (Geographical Indication) เพื่อยกระดับข้าวที่ปลูกในพื้นที่ดินเค็มจังหวัดมหาสารคามต่อไป