การสร้างสูตรการหาปริมาตรของแบบจำลองของโอ่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิมาพร น่วมทะวงศ์, ณัฐณิชา ไชยวุธ, ศุภิสรา จันทะกล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รสสุคนธ์ แสงแก้ว, รัตติญา ทัพสนิท

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนผดุงนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการสร้างสูตรการหาปริมาตรของแบบจำลองของโอ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสูตรการหาปริมาตรของโอ่งน้ำ ซึ่งคณะผู้จัดทำได้เลือกใช้โอ่งน้ำแบบจำลองเพื่อศึกษา โดยได้นำเอาความรู้เรื่องฟังก์ชัน แคลคูลัส และหลักการคำนวณในรายวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับความรู้ทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การใช้โปรแกรม Photoshop Cs6, PlotDigitizer และ gnuplot นอกจากนี้โครงงานนี้ได้นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นั่นคือ การทดลองหาปริมาตรและการคำนวณหาความคลาดเคลื่อน มาบูรณาการใช้ในการหาสูตรการหาปริมาตรในครั้งนี้ ซึ่งมีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวณหาปริมาตร และการวัดปริมาตรด้วยวิธีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 2. ทดสอบการคำนวณหาปริมาตรและวัดปริมาตรของรูปทรงง่ายๆ เช่น กรวยกระดาษ แก้วน้ำทรงกระบอก เป็นต้น 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ 1) โอ่งจำลอง 2 ใบ 2) เวอร์เนียคาลิปเปอร์แบบดิจิตอล 3) Nipro Syringe ขนาด 10 ml. และ 4) กล้องถ่ายรูป จากนั้นดำเนินการสร้างสูตรคำนวณหาปริมาตรของโอ่งน้ำ และขั้นตอนสุดท้ายทดลองวัดปริมาตรของโอ่งน้ำที่นำมาศึกษากับอุปกรณ์การวัดปริมาตร และนำมาเปรียบเทียบกับสูตรที่ค้นพบ