การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในดินจากบ่อขยะ ซึ่งมีผลการย่อยสลายพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตเมธ เพ็ชรรักษา, ปพนธีร์ ธนะปัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร ตะเคียนราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานที่ศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์จากดินแหล่งกองขยะพลาสติก เพื่อใช้ในการศึกการย่อยสลายขยะได้ทางชีวะภาพของจุลินทรีย์ เนื่องจากขยะพลาสติกใช้เวลาในการย่อยสลายเป็นเวลานาน ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหามากมายในการกำจัดขยะ ทั้งการฝังกลบ การเผา ซึ่งสร้างมลพิษต่าง ๆ และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยจึงได้นำเชื้อจุลินทรีย์ในดินจากบ่อขยะ ที่ใช้ในการย่อยสลาย เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ในดินจากบ่อขยะ มีความสามารถการย่อยสลายพลาสติกโดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการแยกเชื้อจุลินทรีย์ และศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ต่อการย่อยสลายขยะพลาสติก โดยจะคัดแยกเชื้อแบคทีเรียจากกองขยะพลาสติก แยกเชื้อแต่ละชนิดวิธี Spread plate นำไปกระจายเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ทำการผสมผงพลาสติก นำแผ่นพลาสติกใส่ลงในหลอดทดลอง การวัดการเจริญของแบคทีเรียระหว่างทดสอบการย่อยแผ่นพลาสติก และบันทึกข้อมูล ประโยชน์ที่จะได้รับทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการย่อยสลายขยะพลาสติก และสามารถนำไปศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการย่อยสลายขยะพลาสติก