การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านไบโอชาร์จากเศษอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นสมอพิเภกในสภาพปลอดเชื้อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริกุล สินศิริ, พนิดา แฝงฤทธิ์หลง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยาณี วัฒนธีรางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยในปัจจุบันมีอาหารที่เหลือจากการรับประทานในปริมาณมาก ทำให้เกิดการสะสมของเศษอาหาร ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการทิ้งไว้ให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติจะก่อให้เกิดเป็นแหล่งเพาะ เชื้อโรค ส่วนการเผาจะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซที่เป็นสาเหตุที่สำคัญทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เป็นมลพิษทางอากาศ และต้นสมอพิเภกเป็นพืชสมุนไพรที่หายาก มีสรรพคุณทางยา มีฤทธิ์ช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา ต้านไข้มาลาเรีย ช่วยลดความดันโลหิต สามารถรักษาโรคต่างๆได้ และมีจำนวนน้อยในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การขยายพันธุ์ต้นสมอพิเภกโดยใช้เมล็ดจากธรรมชาติ เมื่อนำไปปลูกในธรรมชาติ เมล็ดจะเริ่มงอกประมาณ45วัน และให้ผลผลิตช้า ซึ่งการขยายพันธุ์ต้นสมอพิเภกด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะช่วยให้พืชขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว มีจำนวนมากขึ้น และปลอดเชื้อ ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะผลิตถ่านไบโอชาร์จากเศษอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร และลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้นำถ่านไบโอชาร์มาประยุกต์ใช้ในการขยายพันธ์ต้นสมอพิเภกในสภาพปลอดเชื้อ