เปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา Gliocephalotrichum spp. ในเงาะ ด้วยกรดอินทรีย์และเกลืออนินทรีย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจนธัช ไหลสุขยิ่ง, สรยุทธ บิงกระโทก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกดา หอมมาลี, ธเนษฐ อาจพลไทย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่พบในผลไม้หลายๆชนิดหลังการเก็บเกี่ยว ได้แก่ Gliocephalotrichum spp. ด้วยกรดอินทรีย์(acetic acid,citric acid และ propionic acid) และเกลืออนินทรีย์(sodium carbonate, potassium carbonate และ ammonium carbonate) โดยการเพาะเลี้ยงเชื้อราแต่ละชนิดและฉีดพ่นสารละลาย acetic acid,citric acid propionic acid sodium carbonate, potassium carbonate และ ammonium carbonate ความเข้มข้น 0.5% แล้วทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องและสังเกตการเปลี่ยนแปลงทุกวันเป็นเวลาเจ็ดวัน และทำซ้ำแบบเดิมแต่เปลี่ยนความเข้าข้นของกรดอินทรีย์และเกลืออนินทรีย์เป็น1% 2% 3% 4% และ 5 %(w/v) และทำซ้ำความเข้มข้นละ 3 รอบ จากนั้นคำนวณเปอร์เซ็นตืการยับยั้งโรค