กลอนประตูดิจิทัล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัทธนันท์ เทพวงษ์, ปัณณธร เยินยุบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญ์พศิน อินทรศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาการเปิดประตูมีมากมายทั้งการลืมกุญแจการทำกุญแจหาย หรือ การเปิดประตูให้คนอื่นไม่ได้เนื่องจากตนไม่ได้อยู่บ้าน เราเล็งเห็นว่าในปัจจุบันมีการใช้แอพพลิเคชันต่างๆในการใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำธุรกรรมเป็นต้น เราจึงศึกษาและค้นคว้าการเปิดประตูในแอพพลิเคชัน