กล่องกันกระแทกจากน้ำยางพาราผสมเส้นใยใบสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นริศรา นามวิเศษ, กตัญญุตา จันทร์สว่าง, จณิสตา แสงบุราณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะวรรณ สุโพธิ์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง กล่องกันกระแทกจากน้ำยางพาราผสมเส้นใยใบสับปะรด มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับพืชเศรษฐกิจในส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ศึกษาวิธีการผลิตกล่องกันกระแทกจากน้ำยางพาราผสมเส้นใยใบสับปะรด ศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้น (การกระแทก การรับแรงกด การป้องกันความชื้น และความหยืดหยุ่น) เพื่อประยุกต์ใช้วัสดุที่มีในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ และเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน โดยศึกษาผลของปริมาณยางพาราและเส้นใยใบสับปะรด อัตราส่วนต่าง ๆ ให้ได้อัตราส่วนเหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปกล่องกันกระแทก และได้กล่องกันกระแทกที่มีสมบัติตามความต้องการ ในขั้นตอนของการทำกล่องกันกระแทก สามารถแบ่งขั้นตอนของการศึกษาได้ ตอนที่ 1 การเตรียมเส้นใยใบสับปะรด เพื่อ แยกเส้นใยใบสับปะรดออกจากใบโดยการขูดมือ ตอนที่ 2 การเตรียมน้ำยางพารา เพื่อไล่ความชื้น และไม่ให้น้ำยางพาราจับตัวเป็นก้อน ตอนที่ 3 การทำกล่องกันกระแทก เป็นการนำวัสดุสำหรับการทำกล่อง ผสมกันตามขั้นตอนของกล่องกันกระแทก ตอนที่ 4 ทดสอบความแข็งแรงของกล่องกันกระแทก ตอนที่ 5 ทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันความชื้นของกล่องกันกระแทก