การสกัดสารแทนนินจากเปลือกกล้วยสดเพื่อกำจัดเพลี้ยแป้ง (Pseudococcidae)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาลิศา ตาปิน, ธนดล ปะโสทะกัง, อธิชา ศรีพลกรัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิงขร สมันสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กล้วยนั้นเป็นถือผลไม้ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ผลกล้วยสามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลาย แต่หลังจากการนำไปประกอบอาหารหรือรับประทานนั้น จะมีเปลือกของผลกล้วยเหลือทิ้งอยู่เสมอ คณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของเปลือกกล้วยที่เหลือจากการนำไปรับประทานและนำไปแปรรูปซึ่งสามารถนำไปสกัดสารแทนนินที่อยู่ในเปลือกได้ และนำสารสกัดแทนนินมาทดลองป้องกันเพลี้ยแป้งที่เป็นศัตรูพืชได้

        เพลี้ยแป้งเป็นศัตรูพืชอีกชนิดหนึ่ง ที่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โดยจะเกาะกินน้ำเลี้ยงของต้นมันสำปะหลังที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ทำให้มันสำปะหลังได้รับความเสียหาย เกษตรกรส่วนใหญ่จึงหันมาใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงศัตรูพืช แต่กลับเป็นการเพิ่มต้นทุนและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการใช้สารสกัดแทนนินในการป้องกันการทำลายของเพลี้ยแป้งจึงเป็นการลดต้นทุนการผลิตและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

        คณะผู้จัดทำจึงสนใจศึกษาปริมาณสารแทนนินในเปลือกกล้วยแบบสด เพื่อสกัดสารแทนนินสำหรับนำไปฉีดพ่นในมันสำปะหลังและศึกษาประสิทธิภาพของสารแทนนินที่มีผลต่อเพลี้ยแป้ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการตัดสินใจเลือกใช้เปลือกกล้วยสดในการสกัดสารแทนนินในการป้องกันเพลี้ยแป้ง