การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกปีบด้วยไขมันร้อนและไขมันเย็น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูธน พลอาษา, ปิยวัฒน์ ราชเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธณิดา วงค์พุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตร้อยละของน้ำมันหอมระเหยต่อน้ำหนักสดของดอกปีบโดยวิธีการสกัดด้วยไขมันแบบร้อนและไขมันแบบเย็น 2) เพื่อสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในน้ำมันหอมระเหยที่สกัดด้วยไขมันแบบร้อนและแบบเย็นและผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากดอกปีบ โดยทำการทดลองจากการเตรียมดอกปีบและไขมัน สกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยไขมันแบบร้อนและไขมันแบบเย็น และเปรียบเทียบผลผลิตร้อยละของน้ำมันหอมระเหยต่อน้ำหนักสดของดอกปีบ พบว่าวิธีการสกัดด้วยไขมันแบบร้อนจะได้ผลผลิตมากที่สุดคือร้อยละ 0.52 และวิธีการสกัดด้วยไขมันแบบเย็นจะได้ผลผลิตรองลงมาคือร้อยละ 0.28 ซึ่งในการสำรวจความพึงพอใจในน้ำมันหอมระเหยจากการสกัดด้วยไขมันแบบร้อนและไขมันแบบเย็น จากผลการประเมินพบว่าคนพึงพอใจโดยรวมต่อกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยมากที่สุดคือสกัดด้วยมันไขมันแบบร้อน มีจำนวนบุคคลที่พึงพอใจ 75 คน และน้ำมันหอมระเหยที่สกัดด้วยไขมันแบบเย็น มีจำนวนบุคคลที่พึงพอใจ 25 คน โดยภาพรวมน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากการสกัดด้วยไขมันแบบร้อนได้รับความพึงพอใจมากที่สุด ดังนั้นจึงเลือกน้ำมันหอมระเหยจากไขมันแบบร้อนในการทำผลิตภัณฑ์ก้านไม้หอมระเหยดอกปีบ พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง

ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ก้านไม้หอมระเหยดอกปีบผู้ประเมิน 33 คน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก