การสกัดเพคตินจากใบเครือหมาน้อยเพื่อนํามาใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลนัชชา ฝั่งไธสง, นันท์นภัส มงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกดา หอมมาลี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการสกัดแพคตินด้วยใบเครือหมาน้อย เพื่อศึกษาอาหารเลี้ยงเชื้อ (PDA) จากการสกัดแพคตินด้วยใบเครือหมาน้อย และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อ (PDA) จากการสกัดแพคตินด้วยใบเครือหมาน้อย กับอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ในท้องตลาด

โดยนำใบของเครือหมาน้อยแบบสดมาสกัดเป็นเพคตินด้วยตู้อบลมร้อน และทำอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA โดยใช้เพคตินที่สกัดได้ กับเพคตินในท้องตลาดเพื่อนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ Saccharomyces cerevisiae