หุ่นยนต์ปลูกเเละดูแลพืชอัตโนมัติ ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ซาฟิรีน โตะกานี, อัฟนันน์ ลีวัน, อาฟานี มูลทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรกิตต์ ศรีใหม่พัทลุง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

การเกษตรในปัจจุบันมีผลผลิตที่มีคุณภาพต่ำเนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาการขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการดูแลรักษาที่ถูกต้องกลุ่มข้าพเจ้าจึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่า “farmer Bot: หุ่นยนต์ปลูกและดูแลพืชอัตโนมัติ ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน” เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและช่วยในการพัฒนาอาชีพเกษตรกร ผนวกกับการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันที่สามารถอำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเกษตรกรให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและใช้พละกำลังน้อยลง ซึ่งมีความสามารถในการนำเมล็ดเพื่อลงหลุมเพาะปลูกโดยจะทำงานตามคำสั่งของผู้ใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชัน ด้วยระบบการเชื่อมต่อแบบไร้สายหรือหุ่นยนต์สามารถทำงานได้เองโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องมาคอยดูแลทำให้ผู้ใช้งานมีเวลาที่จะทำงานอื่นหรือพักผ่อนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถให้ปุ๋ยและน้ำแก่ต้นพืชได้ด้วยระบบอัตโนมัติที่มีความทันสมัยเพื่อแก้ปัญหาความสม่ำเสมอในการดูแลพืชผลทางการเกษตร

จากโครงงาน “farmer Bot: หุ่นยนต์ปลูกและดูแลพืชอัตโนมัติ ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน” เราได้ศึกษาการออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมในกระบวนการปลูกและดูแลพืชโดยเนื้อหาที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อการออกแบบมีดังนี้ 1.แรงบิดหรือทอล์ก 2.โมเมนต์ของแรง 3.กฎของนิวตัน ซึ่งจากผลการทดสอบความแม่นยำในการทำงานของระบบการปลูกและดูแลพืชมีความแม่นยำค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตามการทำงานของระบบก็ยังมีความคาดเคลื่อนเฉลี่ยจากระบบทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 2.83 โดยมีปัจจัยที่ทำให้เกิดความคาดเคลื่อนเนื่องด้วยความผิดพลาดในการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับโลหะในแรกเริ่มรวมทั้งความฝืดของรางที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของหัวปลูก ซึ่งปัญหาข้างต้นเราได้ใช้วิธีการหยอดน้ำมันเพื่อลดความฝืดของราง นอกจากนี้เรายังได้มีการทดลองปลูกพืชด้วยตนเองเพื่อเปรียบเทียบกับการปลูกด้วยหุ่นยนต์ซึ่งจากการทดลองสามารถสรุปได้ว่าการปลูกพืชด้วยหุ่นยนต์จะมีการเจริญเติบโตและโอกาสในการรอดของพืชในสภาวะต่างๆมากกว่าการปลูกด้วยตนเองถึงร้อยละ 60