อัตราส่วนทองคําบนลวดลายเรือกอและในตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ซัลมี แดวอสนุง, ณัสรินทร์ญา ดือรามะ, ชาลิฟ หวันโส้

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไฮซัม แวอูมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งที่งานวิจัยนี้สนใจคือลวดลายบนเรือกอและกับอัตราส่วนทองคําเรือกอและ จุดเด่นคือการวาดลวดลายสวยงามที่เกิดข้ึนจากความคิดสร้างสรรค์และอิทธิพลที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมและลักษณะสังคมพหุวัฒธรรมวิถีความเป็นอยู่ร่วมกันใน จังหวัดปัตตานีที่เป็นเสน่ห์

ในการศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาหาความสอดคล้องของลวดลายที่มีความสวยงามบนเรือกอและจริงที่ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีส่วนของอัตราส่วนทองคําปรากฎอยู่หรือไม่ วัดและวิเคราะห์ผลโดยใช่หลักการทางสถิติเชิงอนุมาน