การสกัดและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเมล็ดสะเดาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเพลี้ยไฟในต้นพริกขี้หนูลูกผสมพันธุ์ซุปเปอร์ฮอท

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มณฑกานต์ เหมือนมาตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกดา หอมมาลี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านของผู้จัดทำมีการใช้สารเคมีในการกำาจัดแมลงใน

พืชสวนกันอย่างมาก ซึ่งสารเคมีเหล่านี้ส่งผลเสียต่อสมดุลระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและเกิดการ

ตกค้างของสารเคมีในผลผลิตทางการเกษตรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้สุขภาพผู้บริโภคอาหาร

ผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาวิธีการสกัดจากเมล็ดสะเดาและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัด

หยาบจากเมล็ดสะเดาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเพลี้ยไฟในต้นพริกขี้หนูลูกผสมพันธุ์ซุปเปอร์ฮอท

โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน 5 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1 เตรียมต้นพริกสำหรับการทดลองโดยนำเมล็ดพริกลง

เพาะ ในดินเพาะกล้า เป็นเวลา 30 วัน ขั้นตอนที่ 2 เตรียมโรงเรือนสำหรับปลูกพริกขนาดกว้าง 60 ซม.

ยาว 60 ซม.จ านวน 4 โรง ขั้นตอนที่ 3 เก็บตัวอย่างเพลี้ยไฟสำหรับการทดลองโดยสำรวจและเก็บรวบรวม

ตัวอย่างเพลี้ยไฟโดยวิธีการตีหรือเขย่าส่วนของพืชเช่นใบและดอกให้ เพลี้ยไฟตกลงบนกระดาษขาวที่รองรับใช้

พู่กันเขี่ยเพลี้ยไฟแต่ละตัวลงในแผ่นสไลด์ใช้กล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอส่องเพลี้ยไฟและบันทึกภาพปล่อยเพลี้ย

ไฟลงในต้นพริกที่อยู่ในโรงเรือนต้นละ 10 ตัว เป็นเวลา 5 วัน ขั้นตอนที่ 4 การสกัดสารในเมล็ดสะเดาด้วยน้ำ

และเอทานอลแล้วหมักเป็นเวลา 7 วันและขั้นตอนที่ 5 ทดลองสารสกัดหยาบจากเมล็ดสะเดาในต้นพริกนำ

เพลี้ยไฟ ร ะย ะตั วอ่อนใส่ต้นพ ริก ร ะย ะกำลังออกดอกที่อยู่ในโ รงเ รือน โดยฉีดสารสกัดหยาบ

ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ที่ตัวทำละลายแตกต่างกันในต้นพริกที่อยู่ในโรงเรือนโดยฉีดสัปดาห์ละ 3 ครั้ง

เป็นเวลา 21 วันสังเกตจำนวนของเพลี้ยไฟโดยทำการสุ่มเด็ดยอดพริกขี้หนูยาว 5 ซม. หลังจากการพ่นสาร

ทดลองแต่ละครั้ง ทำการสกัดเพลี้ยไฟด้วยแอลกอออลล์ 70 % แล้วกรองด้วยกระดาษกรองจากนนั้นนำไปนับ

จำนวนด้วยกล้องโทรทรรศน์และการเจริญเติบโตของต้นพริกโดยประเมินความเสียหายที่เกิดจากการดูดกิน

ของศัตรูพืชโดยใช้มาตรฐานการให้คะแนน (Ranking scale) บันทึกผล

สารสกัดหยาบจากเมล็ดสะเดาสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเพลี้ยไฟในพริกได้สามารถใช้สารสกัด

หยาบจากเมล็ดสะเดาเพื่อยับยั้งเพลี้ยไฟในพืชชนิดอื่นได้และเกษตรกรหันมาใช้สารสกัดสะเดาแทนสารเคมี

มากขึ้น