การศึกษาประสิทธิภาพระหว่างเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราไมคอร์ไรซาที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและยับยั้งเชื้อรา Pythium spp. สาเหตุของโรครากเน่าในผักสลัดสายพันธุ์คอส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญดา ชินทอง, ปณิฏฐา พงษ์พีระ, วชิรพล อมรโรจน์วรวุฒิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรวณีย์ ลาเต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชื้อรา Pythium spp. เป็นเชื้อโรคในดินที่สำคัญที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าระดับดินของต้นกล้า ซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงในแปลงปลูกพืชหรือกระบะเพาะกล้า เชื้อนี้เมื่อเข้าทำลายพืชแล้วสามารถทำให้พืชแสดงอาการได้หลายแบบ เช่น เมล็ดเน่า อาการเน่าก่อนงอก ซึ่งทำให้ต้นกล้าตายก่อนที่จะงอกโผล่ขึ้นมาบนดิน แต่ถ้าหากต้นกล้าสามารถงอกขึ้นมาบนดินได้ส่วนของพืชที่อยู่ระดับดินก็จะถูกเชื้อนี้เข้าทำลาย เกิดอาการเน่าหลังงอกโดยจะพบต้นกล้าจำนวนมากยุบตัวหรือล้มลงเป็นแห่งๆในแปลงปลูก นอกจากนี้เชื้อนี้ยังทำให้เกิดอาการต้นกล้าไหม้และทำให้พืชมีการเจริญเติบโตให้ผลผลิตลดลง โดยเชื้อราไตรโครเดอร์มา สามารถสร้างน้ำย่อยไปทำลายเชื้อราโรคพืชทำให้เส้นใยและส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อราโรคพืชสลายและตายในที่สุด และไมคอร์ไรซาสามารถป้องกันรากพืชจากการเข้าทำลายด้วยสปอร์ของราไมคอร์ไรซาที่มีกลุ่มจุลินทรีย์สร้างกรดแลคติกที่ต่อต้านเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นโทษ

คณะผู้จัดทำได้เลือกพืชที่เหมาะสมต่อการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผักสลัดสายพันธุ์คอส ซึ่งอ่อนแอเกี่ยวกับโรคในรากบ่อยครั้ง เช่น โรครากเน่าดำ เป็นต้น และปลูกง่าย โตไว เป็นที่นิยมในตลาด การนำผักสลัดสายพันธุ์คอสมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพระหว่างการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อราไมคอร์ไรซาที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช และการยับยั้งเชื้อรา Pythium spp. ที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าในพืชชนิดต่างๆและเพื่อนำข้อมูลที่ศึกษาและบันทึกผลรวมถึงข้อสรุป ไปเผยแพร่สู่เกษตรกรในการใช้เป็นข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกใช้ระหว่าง เชื้อราไตรโคเดอร์มา กับ ไมคอร์ไรซา สำหรับยับยั้งการเกิดโรครากเน่าที่เกิดจากเชื้อ Pythium spp. ที่สร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร