การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผงหมักหมูนุ่มจากมะละกอและกีวี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนยิดา จุุมพิศ, กชกร บังเอิญ, ฐิติมา เพี้ยบุญมาก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เนตรนภา บัวเกษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

เนื่องจากเนื้อหมูเป็นอาหารหรือเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่คนส่วนใหญ่รับประทานกันเป็นประจำ ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผงหมักหมูนุ่มจากมะละกอและกีวี่นี้ ทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรุงอาหารหรือเพื่อความอร่อยในเนื้อหมู มะละกอและกีวี พบว่าในยางมะละกอมีเอนไซม์ปาเปน (Papain) และในกีวีมีเอนไซม์แอกทินิดิน (Actinidin) ซึ่งที่มีคุณสมบัติในการย่อยโปรตีนที่มีโมเลกุลใหญ่ ให้มีขนาดเล็กลงได้ จึงมีสมบัติที่ทำให้เนื้อนุ่ม

คณะผู้จัดทำจึงต้องการทำผลิตภัณฑ์ผงหมักเนื้อนุ่มจากผลกีวีแล้วเปรียบเทียบกับผงหมักเนื้อนุ่มที่ทำจากยางมะละกอผสมเนื้อมะละกอโดยวิธีการอบแห้ง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและเพื่อให้ทราบประสิทธิภาพของผงหมักเนื้อนุ่มแต่ละชนิด และสามารถต่อยอดไปในเชิงพาณิชย์คือการออกแบบผลิตภัณฑ์ผงหมักหมูได้