การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยผักตบชวา เปลือกข้าวโพดและชานอ้อย โดยมีน้ำยางธรรมชาติเป็นตัวประสาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรชุดา ไชยนาเมือง, ธัญธร เยินยุบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติกาญจน์ สางห้วยไพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยธรรมชาติ โดยทดสอบสมบัติ ทางกายภาพและสมบัติเชิงกลความร้อนของฉนวนกันความร้อนที่ผลิตจากเส้นใยผักตบชวา เปลือกข้าวโพด และชานอ้อย และใช้น้ำยางพาราเป็นตัวประสานให้วัสดุสามารถยึดติดแผ่นฉนวนที่ผลิตได้มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ มีขนาด 15 x 15 x 3 cm จากผลการทดสอบพบว่า ฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยธรรมชาติมีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 0.020-0.021 g/cm ค่าประสิทธิ์การนำความร้อนมีค่าเท่ากับ 0.022 W/m-K, 0.023 W/mK 0.028 W/mK ตามลำดับ จากผลการวิจัยพบว่า สามารถนำวัสดุธรรมชาติทั้ง 3 มาผลิตเป็นฉนวนกันความร้อนได้และผลการวิเคราะห์สภาพพื้นผิวจาก ภาพถ่าย SEM ได้ผลสอดคล้องว่าฉนวนกันความร้อนจากผักตบฉวาเป็นฉนวนที่ดีที่สุดในงานวิจัยนี้