การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับเสียงระหว่างวัสดุที่ทำจากกาบกล้วย กาบมะพร้าวและกาบกล้วยผสมกาบมะพร้าวเทียบกับแผ่นดูดซับเสียงทั่วไป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิเทพ จันทะพรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นายศรสนั่น นนที, ณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เสียง เป็นคลื่นเชิงกลที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ เมื่อวัสดุสั่นสะเทือน ก็จะทำให้เกิดการอัดตัวและขยายตัวของคลื่นเสียง และถูกส่งผ่านตัวกลาง เช่น อากาศ ไปยังหู จากการที่เสียงต้องผ่านตัวกลางก่อนทำให้เสียงเกิดความสัมพันธ์หนึ่งขึ้นมา คือ การที่สิ่งต่างๆในธรรมชาติสามารถดูดซับเสียงได้ ทำให้เสียงเกิดการหายไป ไม่สะท้อนไป – มา ซึ่งเป็นที่มาที่ทำให้เกิดการทดลองนี้ คือ การใช้เส้นใยจากธรรมชาติ มาสร้างเป็นแผ่นดูดซับเสียงโดยใช้ กาบมะพร้าว กาบกล้วย และกาบมะพร้าวผสมกาบกล้าย แล้วนำแผ่นดูดซับเสียงทั้งสามมาเปรียบเทียบกับแผ่นดูดซับเสียงที่มีขายอยู่ทั่วไป จากการคาดการของผู้ทดลอง คาดว่าแผ่นซับเสียงจากธรรมชาติจะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับแผ่นดูดซับเสียงตามท้องตลาด ทางผู้จัดทำหวังว่าการทดลองจะสำเร็จและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการทดลองนี้ได้ประดิษฐ์วัสดุควบคุมเสียงจากธรรมชาติ ถ้าผู้ทดลองมีโอกาสที่จะได้ศึกษาโครงงานต่อไป ก็ควรพัฒนาอุปกรณ์ ที่ใช้ทดลองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มจำนวนสิ่งที่จะต้องศึกษา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป