การศึกษาสารสกัดเซลลูโลสในใบอ้อยที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเป็นไฮโดรเจล เพื่อนํามาพัฒนาเป็นวัสดุดูดซับในผ้าอนามัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภรัตน์ ไขศรี, ปวริศา ชินนะ, พลกฤต หมั่นเก็บ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุริยา โพธิ์เปี้ยศรี, ชุมพล ชารีแสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไฮโดรเจล คือวัสดุพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างเป็น ร่างแหสามมิติเมื่อสัมผัสน้ําหรือของเหลววัสดุชนิดนี้ จะมี คุณสมบัติพิเศษในการดูดซับน้ําและกักเก็บน้ําไว้ในโครงสร้างได้ดี โดยเมื่อดูดซับน้ําแล้ว โครงสร้างร่างแหสามมิติของไฮโดรเจลจะไม่ละลายน้ําแต่จะบวมพองและ สามารถคงรูปร่างเดิมไว้ ได้โดยใช้ส่วนประกอบเป็นเซลลูโลสในใบอ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อนำไปพัฒนาเป็นตัวดูดซับในผ้าอนามัย สามารถย่อยสลายได้ง่ายกว่าไฮโดรเจลทั่วไปเพราะมีส่วนประกอบจากธรรมชาติเนื่องจากในปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยสลายยากของพอลิเมอร์สังเคราะห์ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบัน