การศึกษาสารสกัดเซลลูโลสในใบอ้อยที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเป็นไฮโดรเจล เพื่อนํามาพัฒนาเป็นวัสดุซับในผ้าอนามัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภรัตน์ ไขศรี, พลกฤต หมั่นเก็บ, ปวริศา ชินนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุมพล ชารีแสน, สุริยา โพธิ์เปี้ยศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไฮโดรเจลเป็นวัสดุพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างเป็นร่างแหสามมิติเมื่อสัมผัสน้ําหรือของเหลววัสดุชนิดนี้ จะมีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับน้ําและกักเก็บน้ําไว้ในโครงสร้างได้ดีโดยเมื่อดูดซับน้ําแล้ว โครงสร้างร่างแหสามมิติของไฮโดรเจลจะไม่ละลายน้ําแต่จะบวมพองและ สามารถคงรูปร่างเดิมไว้ได้โดยใช้ส่วนประกอบเป็นเซลลูโลสในใบอ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำจากวัสดุธรรมชาติเพื่อนำไปพัฒนาเป็นตัวดูดซับในผ้าอนามัย โดยไฮโดรเจลจากเซลลูโลสนี้ยังสามารถดูดซับน้ำได้ดีและใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายสั้นกว่าไฮโดรเจลทั่วไปในท้องตลาดเพราะมีส่วนประกอบจากธรรมชาติ เนื่องจากในปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยสลายยากของพอลิเมอร์สังเคราะห์ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมของโลก