การศึกษาวงจรชีวิตของหนอนลองกองเพื่อกำจัดหนอนลองกอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟาฏิน เอียดตรง, ชนาภา ตรงคำนึง, อาอีซะห์ แดอีแต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริ เอียดตรง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตันหยงมัส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาวงจรชีวิตของหนอนลองกองเพื่อกำจัดหนอนลองกอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจจำนวนสิ่งมีชีวิตบนกิ่งลองกอง 2) ศึกษาชนิดของแมลงจากวงจรชีวิตของหนอนลองกองบนกิ่งลองกอง 3) ศึกษาสารสกัดจากพืชที่มีผลต่อการกำจัดหนอนลองกอง และ 4) ประดิษฐ์อุปกรณ์กำจัดแมลงจากหนอนลองกอง โดยเริ่มจากสำรวจพื้นที่ ๆ ปลูกลองกองที่มีการทำลายต้นลองกองของหนอนลองกอง พบว่า ต้นลองกองทุกต้นมีหนอนลองกองเข้าทำลาย ตัวหนอนที่พบส่วนใหญ่เป็นชนิด …………………………… มีขนาดตั้งแต่ ………………………….. อยู่ใต้ผิวเปลือกตามกิ่งลองกอง โดยใช้เศษเปลือกลองกองแห้งชิ้นเล็ก ๆ มาสร้างเป็นปลอกหุ้ม สิ่งมีชีวิตที่พบประกอบด้วย.............................................................................................. วงจรชีวิตของหนอนลองกองเป็นแมลงที่มีลักษณะ........................................... มีชื่อว่า............................... สารสกัดจากพืช.......................ที่อัตราส่วน 1:1 โดยมวลต่อปริมาตร สามารถกำจัดหนอนลองกองได้ในเวลา........วัน และโคมไฟดักแมลงสามารถดักแมลงจากหนอนลองกอง.........................................................................................................................................