การศึกษาผลของวิธีการเจริญเติบโตเเละอัตราการรอดของกิ่งพันธุ์พริกไทยพันธุ์ปะเหลียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บวรกฤษณ์ วรรณบวร, เอื้ออังกูร ศิริโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรถพล ขันแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การปลูกพริกไทยด้วยการปักชำกิ่ง โดยใช้วิธีการที่หลายหลาย ทั้งการปักชำในวัสดุชำธรรมดา ในวัสดุชำเเบบควบเเน่น ในน้ำ ในน้ำเเบบควบเเน่น โดยใช้วัสดุชำเป็น ขุยมะพร้าว เเละน้ำ ซึ่งใช้สารเร่งรากเป็น IBA