การศึกษาอนุกรมวิธานของไบรโอไฟต์ในพื้นที่สวนป่าของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มินตรา คติรัตนชัย, ปวิชญา แก้วสำราญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวลิต บัวพรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พืชกลุ่มไบรโอไฟต์ (Bryophytes) เป็นพืชที่มีความสาคัญ สามารถใช้เป็นดัชนีชีวภาพได้ เนื่องจากพืชกลุ่มไบรโอไฟต์จะพบได้เฉพาะในบริเวณที่ร่ม มีความชื้นเหมาะสม และอากาศบริสุทธิ์ เท่านั้น นอกจากนี้พืชในกลุ่มไบรโอไฟต์ยังเป็นพืชกลุ่มบุกเบิกที่ช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ป่า เนื่องจากสามารถดูดซึมและกักเก็บน้าได้อย่างรวดเร็ว และการเจริญเติบโตของพืชในกลุ่มไบรโอไฟต์ จะแผ่ปกคลุมหน้าดินช่วยลดแรงกระแทกและการกัดเซาะของน้าฝน การทาโครงงานในครั้งนี้ผู้จัดทำ ได้ทำการศึกษาพืชกลุ่มไบรโอไฟต์บริเวณพื้นที่สนามหญ้าของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณภายในโรงเรียน และ ยังไม่เคยมีการสำรวจพืชกลุ่มไบรโอไฟต์มาก่อน ดังนั้น จึงดาเนินการสำรวจความหลากหลายของพืช กลุ่มไบรโอไฟต์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า และการอนุรักษ์ต่อไปในอนาคต