การศึกษาอัตราส่วนของสารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามที่มีผลต่อการป้องกันการเหม็นหืนของน้ำมันถั่วเหลือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติทัต ขันแก้ว, อภิสิทธิ์ อำนาจวงศ์, อภิเกียรติ หงษ์เวียงจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วราภรณ์ แสงเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ผู้จัดทำได้มีความสนใจในการศึกษาสารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขาม ที่มีผลต่อการป้องกันการหืนของน้ำมันถั่วเหลือง โดยจะศึกษาหาอัตราส่วนของตัวทำละลายที่ใช้สกัดสารออกมาได้ดีที่สุด และ อัตราส่วนระหว่างสารสกัดเปลือกเมล็ดมะขามกับน้ำมันถั่วเหลืองที่แตกต่างกัน เพื่อหาอัตราส่วนระหว่างสารสกัดเปลือกเมล็ดมะขามกับน้ำมันถั่วเหลืองที่สามารถป้องกันการเหม็นหืนของน้ำมันถั่วเหลืองที่ดีที่สุด