การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิตของมนุษย์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรณิตณฐ์ มีผดุง, นันทิชา ทรัพย์มูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในลักษณะฐานข้อมูลเปิด (Open source) เช่น ชุดข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิตของ บริษัท GlaxoSmithKline เพื่อวิเคราะห์หาว่าปัจจัยทางชีวภาพและกิจกรรมทางร่างกายใดบ้างที่มีผลต่อการเพิ่มความดันหรือลดความดันโลหิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้เพื่อสร้างชุดคำสั่งปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำนายความดันโลหิตโดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้งานโปรแกรมและแนะแนววิธีการลดหรือความคุมความดันโลหิตอีกด้วย