การพัฒนาเครื่องปิ้งกล้วยโดยใช้หลักการให้ความร้อนด้วยลมร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติกานต์ ลือวนิชกุล, หทัย เชาวน์วาณิชย์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราโมทย์ น้ำยาง, รัตนวดี โมรากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการพัฒนาเครื่องปิ้งกล้วยโดยใช้หลักการให้ความร้อนด้วยลมร้อนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องปิ้งกล้วยที่สามารถลดเวลาและประหยัดพลังงานในการปิ้งกล้วย โดยศึกษาเรื่องการกระจายความร้อนโดยมีปัจจัยคือ ตำแหน่งของหัวเตา การใส่แผ่นสังกะสีแบบรูพรุน การใส่พัดลมกรงกระรอก ซึ่งจากการทดลองพบว่าตำแหน่งของหัวเตาเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการกระจายความร้อน โดยตำแหน่งของหัวเตาเมื่ออยู่กลางเครื่องจะทำให้อุณหภูมิภายในเตามีค่าใกล้เคียงกัน และเมื่อทดลองร่วมกับใส่แผ่นสังกะสีแบบเจาะรู กล้วยที่ปิ้งได้จะมีความสุกสม่ำเสมอกัน เนื่องจากความร้อนที่ถ่ายเทไปยังแผ่นสังกะสีได้ค่อยๆกระจายความร้อนไปสู่กล้วย อีกทั้งจากการทดลองเพิ่มเติม โดยการติดตั้งพัดลมกรงกระรอกเข้าไปในเครื่อง พบว่ากล้วยที่ได้มีความใกล้เคียงกับกล้วยปิ้งมากที่สุด เนื่องจากความเร็วของอากาศที่ปั่นป่วนภายในเครื่องปิ้งกล้วยมีผลต่อการกระจายความร้อนเกิดการพาแบบบังคับไปที่กล้วยอย่างสม่ำเสมอ เห็นได้จากกล้วยที่มีความสุกเสมอกันมากขึ้น และอุณหภูมิภายในเตามีค่าใกล้เคียงกัน ปัจจัยทั้งหมดนี้เป็นผลทำให้เครื่องปิ้งกล้วยสามารถลดเวลาและประหยัดพลังงานที่ใช้ในการปิ้งกล้วยได้ถึง สามสิบนาที เมื่อเปรียบเทียบกับการปิ้งกล้วยโดยใช้เตาถ่าน