หัวฉีดประหยัดน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพรรณี ขามเงิน, ณปภัช ห้อธิวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณ กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานหัวฉีดประหยัดน้ำ (Water Saving Nozzle) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์หัวฉีดประหยัดน้ำ โดยคณะผู้จัดทำได้สร้างอะแดปเตอร์ที่ผลิตจากวัสดุพิมพ์ชนิด PLA เพื่อใช้ร่วมกับหัวฉีดมาตรฐานและเกลียวของก๊อกน้ำ บริเวณหัวฉีดสามารถหมุนปรับความฟุ้งกระจายของละอองฝอยได้ ทางคณะผู้จัดทำได้ทดสอบหาประสิทธิภาพโดยการล้างจานด้วยน้ำจากก๊อกที่ติดตั้งและไม่ติดตั้งอุปกรณ์หัวฉีดประหยัดน้ำ โดยมีองศาการหมุนก้านก๊อกต่างๆดังนี้ 15,20 และ 30 องศา ตามลำดับ โดยวัดปริมาณน้ำที่ใช้ในการล้างจานและเปรียบเทียบปริมาณน้ำระหว่างก๊อกที่ติดตั้งอุปกรณ์และไม่ติดตั้งอุปกรณ์หัวฉีดประหยัดน้ำ ผลการหาประสิทธิภาพพบว่าที่ก้านก๊อกทำมุม 15 องศา ก๊อกที่ติดตั้งอุปกรณ์หัวฉีดประหยัดน้ำสามารถประหยัดน้ำได้เฉลี่ยร้อยละ 30.51 ที่ก้านก๊อกทำมุม 20 องศา ก๊อกที่ติดตั้งอุปกรณ์หัวฉีดประหยัดน้ำ สามารถประหยัดน้ำได้เฉลี่ยร้อยละ 28.84 และก้านก๊อกทำมุม 30 องศา ก๊อกที่ติดตั้งอุปกรณ์หัวฉีดประหยัดน้ำ สามารถประหยัดน้ำได้เฉลี่ยร้อยละ 30.03 เฉลี่ยแล้วก๊อกที่ติดตั้งอุปกรณ์หัวฉีดประหยัดน้ำสามารถประหยัดน้ำได้สูงสุดร้อยละ 30.01