หัวฉีดประหยัดน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณปภัช ห้อธิวงศ์, สุพรรณี ขามเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณ กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หัวฉีดประหยัดน้ำสามารถลดอัตราการใช้น้ำโดยอาศัยหลักการหมุนปรับละอองน้ำและที่หัวฉีดมีsensorตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือเมื่อเข้าใกล้หัวฉีดจะทำงานโดยการปล่อยละอองน้ำออกมา