การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผ่นดูดซับแรงกระแทกจากแป้งข้าวเหนียวและแป้งมันสำปะหลัง โดยเปรียบเทียบกับแผ่นดูดซับแรงกระแทกจากยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิดาภา วีระสกุลทอง, พัทธนันท์ ศรียศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นววรรณ บางโป่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุกันกระแทกที่มาจากแป้งข้าวเหนียวและแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัสดุที่ช่วยลดต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์กันกระแทก ในปัจจุบันมีอุปกรณ์และของใช้ต่างๆที่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์กันกระแทกเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะในเรื่องของอายุการใช้งานหรือการลดความรุนแรงของอุบัติเหตุต่างๆผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการลดต้นทุนของวัสดุกันกระแทกแต่ยังมีประสิทธิภาพอยู่ ซึ่งในขณะผู้วิจัยได้ทำการสืบค้นเพื่อหากระบวนการที่เหมาะสม ผู้วิจัยก็พบว่าแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวเหนียวมีคุณสมบัติในการกันกระแทกได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความคิดอยากที่จะสร้างนวัตกรรมสำหรับผลิตวัสดุกันกระแทกจากแป้งข้าวเหนียวและแป้งมันสำปะหลังเพื่อลดต้นทุนในการผลิตวัสดุกันกระแทกต่อไป