การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพสีย้อมโครโมโซมจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรัลพร ภัทรวัฒนาภรณ์, สิริมาฆ์ นาคะชัยเศรษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์