การศึกษาพลศาสตร์การเคลื่อนที่ของยางนา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ก้องกิดากร ทองมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์