การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคในอาหารของสารสกัดเปลือกมังคุดและเปลือกเงาะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณิธาน สวัสดิโกมล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์, พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์โดยส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ที่มีบทบาทสำคัญ คือ Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Pseudomonase aeruginosa และ Vibrio parahaemolyticus ข้าพเจ้าจึงได้นำเปลือกมังคุดและเปลือกเงาะ ซึ่งเป็นเศษเหลือทิ้งจากการเกษตรในท้องถิ่นมาสกัดสารจากเปลือกมังคุดและเปลือกเงาะ และนำสารสกัดที่ได้มาทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุให้เนื้อสัตว์เสื่อมเสีย อีกทั้งทดสอบสมบัติเชิงคุณภาพของสารสกัดที่ได้ ในเบื้องต้น เมื่อทดสอบฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดเปลือกมังคุดและเปลือกเงาะ โดยวิธี Agar well diffusion ผลปรากฏว่า สารสกัดเปลือกเงาะที่สกัดด้วยตัวทำละลายเอทานอลผสมกับน้ำ ความเข้มข้น 125 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีการยับยั้งเชื้อดีที่สุด โดยสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus และ B. cereus ได้ จึงนำไปสู่การเตรียมสารสกัดเปลือกเงาะผสมด้วยสารสกัดว่านหางจระเข้ และ น้ำมันหอมระเหยใบกะเพรา เพื่อหาค่าความเข้มข้นต่ำที่สุดของสารสกัดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (MIC) โดยวิธี Broth Microdilution test และ ทดสอบหาความเข้มข้นต่ำที่สุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (MBC) โดยวิธี drop plate ผลปรากฏว่า สารสกัดเปลือกเงาะผสมด้วยสารสกัดว่านหางจระเข้ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ V.parahaemolyticus ได้ดีที่สุด รองลงมาคือ E. coli, S. aureus และ B. cereus ตามลำดับ มีค่า MIC อยู่ในช่วง 1.95-7.81 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และสามารถฆ่าเชื้อ S. aureus, E. coli และ V.parahaemolyticus ได้และมีค่า MBC อยู่ในช่วง 7.81-15.63 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ส่วนสารสกัดเปลือกเงาะผสมด้วยน้ำมันหอมระเหยใบกะเพรา สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. aureus ได้ดีที่สุด รองลงมาคือ B. cereus, V.parahaemolyticus และ E. coli ตามลำดับ ซึ่งให้ค่า MIC อยู่ในช่วง 7.81-31.25 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สามารถฆ่าเชื้อ S. aureus, E. coli และ V.parahaemolyticus ซึ่งให้ค่า MBC อยู่ในช่วง 15.63-31.25 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สารสกัดเปลือกเงาะทั้งที่ผสมด้วยสารสกัดว่านหางจระเข้และน้ำมันหอมระเหยใบกะเพรา มีฤทธิ์ยับยั้งต่อเชื้อแบคทีเรียและฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ใช้ทดสอบได้