การสกัดและการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรเขยตาย (Glycosmis pentaphylla )

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภกชมณฑน์ ทหารไทย, อภิชญา ขำปลอด, ณัฐนิช เชื้อพลพิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรุณธร เชื้อบุญมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยและนำพืชสมุนไพรกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังมีสมุนไพรหลายชนิดที่มีสรรพคุณทางยาที่น่าสนใจแต่ยังไม่ได้มีการวิจัยหรือนำมาใช้ประโยชน์มากนักและมีโอกาสเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ไป โดยหนึ่งในนั้นคือสมุนไพรเขยตาย (Glycosmis pentaphylla) ซึ่งมีสรรพคุณทางยาหลากหลาย เช่น มีฤทธิ์ในการต้านเนื้องอก ต้านแบคทีเรียและไวรัส แก้พิษงูและแมลงสัตว์กัดต่อย รักษาผิวหนังพุพอง และแก้พิษฝีได้ทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น เคยถูกใช้ในตำรับยาไทยหลายตำรับ แต่จากประกาศของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าสมุนไพรเขยตายเป็นพืชสมุนไพรที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจเทคนิคการสกัดและวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญจากเขยตายเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการนำสมุนไพรเขยตายไปประยุกต์ใช้แพร่หลายมากขึ้น โดยวางแผนการทดลองออกเป็น 3 ส่วน การทดลองแรกคือการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญจากใบ ลำต้น และรากของต้นเขยตาย โดยจะศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสกัดสาร และการทดลองที่สองจะทำการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สกัดได้โดยจำแนกสารด้วยเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ เช่น TLC (Thin Layer Chromatography), LC-MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometer) พร้อมทั้งการทดลองที่สาม จะทำการทดสอบประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สกัดได้ โดยในขณะนี้สามารถสกัดสารจากลำต้น ใบ และรากได้แล้ว และกำลังรวบรวมผลของการจำแนกสารและการทดสอบประสิทธิภาพ สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารต่าง ๆ ที่มีรายงานว่าสามารถพบได้ในเขยตาย