การพัฒนาโปรแกรมสำหรับการออกแบบจำลองโครงสร้างของโปรตีนโดยใช้ภาษาไพธอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร ศิริทรัพย์กุลชัย, สุวิจักขณ์ เรี่ยวแรงบุญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยยศ นุ่มกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความถูกต้องของโปรแกรมเมื่อเปรียบเทียบกับการคัดกรองจากมนุษย์ ในปัจจุบันได้มีการศึกษาและทดลอง เกี่ยวกับกรดอะมิโนมากยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องใช้เวลานานในการแยกแยะสิ่งแปลกปลอมจากโปรตีนที่ต้องการศึกษาเนื่องจาก โปรตีนจากที่ต่างๆไม่ว่าจะเส้นผม ขน หรือโปรตีนในแบคทีเรียที่ติดอยู่บนอุปกรณ์ สามารถเข้าไปรวมกับลำดับกรดอะมิโนที่สกัดมาได้ คณะผู้จัดทำจึงได้เลือกหัวข้อนี้ในการทำโครงงานเพื่อเทียบได้ว่าโปรแกรมหรือมนุษย์ มีประสิทธิภาพในการคัดกรองมากกว่ากัน คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานฉบับนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก