อุปกรณ์อัดเม็ดอาหารปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจนสุดา ชัญถาวร, วัลยากร แก้วมีศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภาพร เทียมทะนง, พีระ บุญฉลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลายังขาดเครื่องมือในการอัดเม็ดอาหารปลาที่คิดค้นขึ้นมาด้วยตนเอง เพื่อให้อาหารปลาอยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งานและสามารถเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้น จึงได้ทำการศึกษา ออกแบบ และประดิษฐ์อุปกรณ์ในการอัดเม็ดอาหารปลาที่มีต้นทุนต่ำ และเหมาะแก่การใช้งานภายในครัวเรือน และนำมาทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์อัดเม็ดอาหารปลาที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยออกแบบชิ้นส่วนอุปกรณ์จากโปรแกรมออกแบบ Solid works