การพัฒนาแผ่นผลิตพลังงานไฟฟ้า จากขยะพลาสติก และแกลบชีวมวลเหลือใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วายุพัฒน์ สังสีมา, สิริพัทธ์ อัครเศรษฐัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรศักดิ์ บุญธิมา, สุทัศน์ บุตรชานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์