การพัฒนาเว็บขายของออนไลน์ด้วย Visual studio code Online

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจเกษม มาตจุฬา, อัญชิษฐา ทุมสา, อาทิตยา วรรณสุทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญ์พศิน อินทรศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสร้างเว็บไซต์ออนไลน์จากเเอพ visual studio code Olnine เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสามารถใช้โปรแกรม https://code.visualstudio.com ได้อย่างเชี่ยวชาญ มีความชำนาญ

2.เพื่อสามารถสร้างเว็บขายของให้คนเข้ามาใช้งาน เป็นอึกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภค

3.เพื่อเป็นอึกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตสินค้าและเจ้าของธุรกิจ

กระบวนการในการทำโครงงาน (วิธีดำเนินการทดลอง)

วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2.เว็บไซต์ที่ใช้สร้างและพัฒนาเว็บ คือ https://code.visualstudio.com/

วิธีการดำเนินงาน

ขั้นที่ 1 ศึกษาวิธีการสร้างและพัฒนาเว็บ

ศึกษา Visual studio code และ HTML ให้เข้าใจ รวมถึงวิธีการเขียน code ต่างๆที่ต้องใช้ในการสร้างเว็บขายของออนไลน์

  1. HTML คือภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับเขียนเว็บ เป็นภาษาที่บอก web browser (Google Chrome, Firefox, IE) ว่าเว็บควรจะแสดงผลอย่างไร

  2. ส่วนประกอบที่สำคัญของภาษา HTML ได้แก่ Tag, Attribute

Tag คือ คำสั่งในภาษา HTML อยู่ในเครื่องหมาย < และ > ใช้สำหรับแสดงข้อความ วีดีโอ รูปภาพ ซึ่ง Tag เหล่านี้จะถูก Browser แปลงเป็นหน้าเว็บที่เราเห็นกันในปัจจุบัน การเขียน Tag จะมี 2 แบบ

  • แบบมี tag เปิดและ tag ปิด

.... ส่วนของภาษา html

.... ส่วนหัวของเว็บ