เปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซน์ไทโรซิเนสของส่วนต่างๆจากหม่อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นฤมล ถินสันเทียะ, ศิรดา เมืองเกิด, ภัทรพรรณ บุญมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรกนก ศรีนวลสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จะการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการยับยั้งเอมไซน์ไทโรซิเนสของส่วนต่างๆจากหม่อน โดยทำการคัดเลือกหม่อนที่มีการเจริญเติบโต 6 เดือนขึ้นไป มาใช้ในการทดลอง โดยนำส่วนต่างๆของหม่อน (ราก, ลำต้น, ใบ และผล) มาทำการปรับสภาพและทำการอบเพื่อลดความชื้นให้มีค่าความชื้นไม่เกิน 10 จากนั้นนำวัตถุดิบที่ผ่านการเตรียมความพร้อมมาเข้าสู่กระบวนการสกัดหยาบด้วยตัวทำละลาย ( เอนานอลและเมทานอล ) โดยใช้ระยะเวลา 3 วัน และ 5 วัน พบว่า การหมักด้วยเมทานอลจะให้ปริมาณสารสกัดหลังระเหยตัวทำลายลายได้มากกว่าการสกัดด้วยตัวทำละลายเอทานอล คือ ที่ระยะเวลา 3 วัน เมื่อใช้ตัวทำละลายเมทานอลสกัดราก ลำต้น ใน และผลของหม่อน ได้ปริมาณสารสกัดถึง 32.96, 28.30, 29.30 และ 35.47 กรัม ตามลำดับ และที่ระยะเวลา 5 วัน เมื่อใช้ตัวทำละลายเมทานอลสกัดราก ลำต้น ใบ และผลของหม่อน ได้ปริมาณสารสกัดถึง 34.22, 29.11, 31.38 และ 36.77 กรัม ตามลำดับ แต่การสกัดด้วยตัวทำละลายเอทานอล ที่ระยะเวลา 3 วัน จะให้ปริมาณสารสกัดหลังระเหยตัวทำละลายของราก ลำต้น ใบ และผลของหม่อน 21.84, 19.45, 22.83 และ 25.77 กรัม ตามลำดับ และการสกัดด้วยตัวทำละลายเอทานอล ที่ระยะเวลา 5 วัน จะให้ปริมาณสารสกัดหลังระเหยตัวทำละลายของ ราก ลำต้น ใบ และผลของหม่อน 22.42, 20.12, 24.11 และ 26.92 กรัม ตามลำดับ