เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพโดยกระบวนการหมักร่วมPOMEและมูลสัตว์ชนิดต่างๆที่ผ่านการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยไบโอชาร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภัทรา สุขเกลี้ยง, กฤติยาภรณ์ เพชรเขาทอง, ปัทมา ปานอั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พงค์ษา คุณชล, กรกนก ศรีนวลสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้จะเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากโครงงานเรื่อง เปรียบเทียบการผลิตก๊าซชีวภาพโดยกระบวนการหมักร่วมน้ำเสียจากการสกัดน้ำมันปาล์มร่วมกับมูลสัตว์ชนิดต่างๆสู่การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคประจำภาคใต้) โดยทำการออกแบบและสร้างชุดถังปฏิกรณ์ระบบถังกวนสมบูรณ์แบบไร้อากาศ (Continuous stirred-tank reactor : CSTR) เพื่อใช้ในศึกษาระยะเวลากับเก็บที่เหมาะสม (HRT , 25 และ 30 วัน ) และอุณหภูมิศึกษา (35 และ 60 องศาเซลเซียส) โดยจะทำการคัดเลือกอัตราส่วนที่ดีที่สุดจากการศึกษาในระบบการทดลองแบบกะ ( Batch process ) มาทำการศึกษาในระบบการผลิตก๊าซชีวภาพแบบต่อเนื่อง และทำการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซชีวภาพด้วยไบโอชาร์ (ไม้เงาะ, ไม่กระท้อน, เปลือกมังคุด, ขี้เลื่อย และ เศษไม้) ซึ่งจะมีการออกแบบและสร้างเตาเผาไบโอชาร์และหอดูดซับเพื่อใช้ในการดำเนินงานอีกด้วย