การหาลำดับของเวลาที่เข็มนาทีทำมุมกับเข็มชัวโมงตามที่เราต้องกา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรญาณ์ ยศวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินตนา แสนงาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์