การหาลำดับของเวลาซึ่งเข็มนาทีทำมุมกับเข็มชั่วโมงตามที่เราต้องการ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เนตรนภา ศรีรักษา, วชิรญาณ์ ยศวงศ์, นันทิพร ชาวพะเยาว์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกรียงไกร ธิดาเรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือศึกษาหาลำดับของเวลาซึ่งเข็มนาทีทำมุมกับเข็มชั่วโมงตามที่ต้องการ ให้เป็นสูตรแบบใหม่ที่คิดขึ้นที่มีความใกล้เคียงกับมุมของเข็มนาฬิกาในชีวิตจริง ซึ่งเป็นปัญหาที่ทางคณะผู้จัดทำให้ความสนใจ

ในการดำเนินการคณะผู้จัดทำได้ทำการประชุมระดมความคิดประกอบกับใช้เรื่องลำดับอนุกรมและตรีโกณมิติเบื้องต้น แล้วเริ่มต้นทำการกำหนดตัวแปรต่างๆ จากนั้นทำการหาลำดับของเวลาซึ่งเข็มนาทีทำมุมกับเข็มชั่วโมงตามที่ต้องการ ผลการศึกษาข้างต้นพบว่าสามารถทำได้จริง