การศึกษาประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระและการต้านเชื้อจุลชีพของมะพูด กระทิง และ มังคุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สตรีรัตน์ เสถียรขจรกุล, กรกนก หงษ์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกากรอง โยธารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระและการต้านเชื้อจุลชีพของมะพูด (Garcinia mangostana L.) กระทิง (Calophyllum inophyllum L.) และ มังคุด(Garcinia mangostana L.) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบชั้นเมทานอลและสารสกัดที่แยกได้ด้วยวิธีการ Partition โดยวิธี DPPH radical scavenging assay และศึกษา เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบชั้นเมทานอลและสารสกัดที่แยกได้ด้วยวิธีการ Partition ในการต้านเชื้อจุลชีพ 6 ชนิด โดยวิธี Agar well diffusion assay ซึ่งเชื้อจุลชีพที่ใช้ในการทดสอบทั้ง 6 ชนิด คือ S. aureus, E. coli, A. baumannii, K. pneumoniae, P. aeruginosa และ C. albicans สำหรับขั้นตอนการทำ เริ่มจากการนำตัวอย่างพืชที่ผ่านการอบแห้งไปบดแล้วนำมาสกัดด้วยเมทานอล จากนั้นนำสารสกัดหยาบชั้นเมทานอลมาทำการPartition เพื่อแยกสารกลุ่มที่มีขั้วสูงและขั้วต่ำออกจากกัน โดยใช้น้ำและเอทิล อะซิเตทเป็นตัวแยก นำมาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการ DPPH free radical scavenging assay และทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพเบื้องต้น โดยวิธี Agar well diffusion assay ซึ่งจากการศึกษาพบว่าสารสกัดหยาบชั้นเมทานอลจากผลมะพูดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด (%SC50=11.82 ± 1.42 μg/mL) รองลงมาคือ เปลือกมังคุด (%SC50= 15.02 ± 2.14 μg/mL) ตามลำดับ สำหรับฤทธิ์ต้านจุลชีพเบื้องต้น พบว่ามีเพียงสารสกัดชั้นเมทานอลจากผลมะพูดและเมล็ดกระทิงเท่านั้นที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อ S. aureus ที่ความเข้มข้น 1000 μg/mL สามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของClear zone ได้ 1.87 ± 0.12 cm และ 1.33 ± 0.06 cm ตามลำดับ